استانداردهای فناوری نانو

با توجه به اهمیت موضوع استانداردسازی فناوری نانو برای توسعه و تجاری‌سازی این فناوری، کمیته فنی متناظر استاندارسازی فناوری نانو با مشارکت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با عنوان کمیته فنی ISIRI/TC229 در تیرماه 85 تشکیل شد. این کمیته به صورت متناظر با کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) فعالیت می‌کند. کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) با هدف تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز در حوزه فناوری نانو توسط مؤسسه ISO در سال 2005 ایجاد شده‌است.

در این کمیته 36 کشور به عنوان عضو اصلی و 8 کشور به عنوان عضو ناظر حضور دارند. اعضای اصلی این کمیته حق رأی داشته و می‌توانند پیشنهادهای جدید استانداردسازی ارائه کنند. جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای اصلی این کمیته است.

کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران دارای 4 کارگروه تخصصی می‌باشد که به صورت متناظر با کمیته بین‌المللی فعالیت می‌کنند. در این کارگروه‌ها حدود 40 نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران فعال در مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های فعال در حوزه نانو عضویت دارند. عناوین و حوزه فعالیت این کارگروه‌ها به شرح زیر است:

 

کارگروه اول ISIRI/TC229/WG1 با عنوان " اصطلاح شناسی، تعاریف و اصطلاحات" حوزه کاری این کارگروه شامل تعیین تعاریف و اصطلاحات واحد و نام گذاری در ارتباط با فناوری نانو بوده و هدف آن تسهیل در ارتباطات بین‌المللی، ایجاد ادبیات واحد در فناوری نانو و تقسیم‌بندی مناسب و جامع حوزه‌های فناوری نانو می‌باشد.

کارگروه دوم  ISIRI/TC229/WG2 با عنوان "اندازه‌گیری و تعیین مشخصات" حوزه کاری این کارگروه‌ها استانداردسازی روش‌های اندازه‌گیری و تعیین مشخصات نانومواد، نانوساختارها، نانوقطعات و محصولات فناوری نانو می‌باشد.

کارگروه سوم ISIRI/TC229/WG3 با عنوان "سلامتی، ایمنی و محیط زیست" حوزه کاری این کارگروه، توسعه و تدوین  استانداردها در زمینه مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت، تعیین تجهیزات حفاظت شخصی و کنترل‌های مهندسی، تدوین دستورالعمل‌های ایمنی، بررسی و ارزیایی سمیت و خطرات در حوزه فناوری نانو می‌باشد.

کارگروه چهارم ISIRI/TC229/WG4 با عنوان " ویژگیهای مواد" حوزه کاری این گروه استانداردسازی ویژگیهای نانو مواد می باشد.

فهرست استانداردهای ملی منتشر شده در زیر قابل مشاهده است:

ردیف

شماره استاندارد

عنوان استاندارد

سال انتشار

1

12098

فناوری نانو- واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی

1388

2

12325

آیین کار سلامت و ایمنی در محیطهای کار با نانومواد

1388

3

12963

فناوری نانو- تعیین ویژگی‌های همولیتیک نانوذرات- روش آزمون

1389

4

13566

فناوری نانو- ارزیابی اثر نانوذرات بر تشکیل کلنی‌های گرانولوسیت- ماکروفاژ موش- روش آزمون

1389

5

13731

فناوری نانو- تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک‌جداره با استفاده از طیف‌سنجی فتولومینسانس فروسرخ نزدیک

1390

6

13736

فناوری نانو- بسته‌بندی و حمل و نقل ایمن نانومواد- آیین کار

1390

7

14095

فناوری نانو - تعیین مشخصات نانولوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز طیف‌سنجی پرتو ایکس بر اساس توزیع انرژی EDX

1390

8

14152

فناوری نانو - تولید نانوذرات فلزی برای آزمون سمیت استنشاقی با استفاده از روش تبخیر - تراکم

1390

9

14153

فناوری نانو - آزمون اندوتوکسین نانومواد در سیستمهای برون تن - روش آزمون  Limulus Amebocyte lysate

1390

10
14564
فناوری نانو- تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی
1391
11
14743
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از طیف سنجی جذبی فرابنقش -مرئی- فرو سرخ نزدیک
1391
12
14744
فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد
1391
13
16463
فناوری نانو -تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی چند جداره -فاکتورهای شکل مزوسکوپی
1392
14
16464
فناوری نانو -ویژگی های مواد -راهکاری برای تعیین ویژگی های نانو اشیاء
1392
15
16523
فناوری نانو-راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط به سوزن و روبش گر در میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
1392
16
17148
فناوری نانو-روش واسنجی بزرگنماییz  میکروسکوپ نیروی اتمی در سطوح جابجائی زیرنانومتربا استفاده از پله های تک اتمی (111)si
1392
17
17149
فناوری نانو-تعیین کمی رهایش نانو شی ء از پودرهای ناشی از تولید هواسل ها
1392
18
17150
فناوری نانو -راهنما برای توسعه مواد معرف آزمون حاوی نانو اشیاء در حالت پودر خشک
1392
19
17222
فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری
1392
20
17990
فناوری نانو- پودر تیتانیوم دی اکسید نانو مقیاس-مشخصه ها و اندازه گیری
1392
21
17991
فناوری نانو- تعیین مشخصات نمونه های نانو لوله کربنی چند جداره (MWCNT)
1392
22
17992
فناوری نانو- راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی
1393
23
17993
فناوری نانو- تعیین ناخالصی های عنصری در نمونه های نانو لوله های کربنی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی
1393
24
18085
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
1393
25
18086
فناوری نانو-راهنمای روش هایی برای اندازه گیری نانو و میکروتریبولوژی
1393
26
18392-4
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته
1393
27
18392-5فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست1393
2818392-7فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 7- تشخیص و درمان در مراقبت های بهداشتی1393
29
19393-2-1
فناوری نانو-ویژگیهای مواد -قسمت 2-1-نانو لوله های کربنی تک جداره -ویژگیهای تفصیلی
1393
30
19111
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو ذرات در محفظه های مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی
1393
31
19300
فناوری نانو -تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی -کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی
1393
32
19544
فناوری نانو-تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده1394
33
19583 فناوری نانو-ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزاد سازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس
1394
34
19758-2-1 فناوری نانو-نانو ساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت 2-1 -مواد نانو لوله کربنی -مقاومت الکتریکی فیلم
1394
35
19785
فناوری نانو-نانو ذرات پودری شکل -مشخصه ها و اندازه گیری ها
1394
36
19816-1 فناوری نانو- مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1- اصول و رهیافت ها
1394
37
18392-3
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 3- نانو اشیای کربنی
1394
38
19852
فناوری نانو -شناسایی نشتی در تجهیزات اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون -روشهای آزمون
1394
39
19935
فناوری نانو -تعیین مشخصات عملکرد دستگاههای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون -روش آزمون
1394
40
20746
فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)-روش آزمون
1395
41
19758-5-1 فناوری نانو -نانو ساخت -مشخصه های کنترلی کلیدی -قسمت 5-1- قطعات الکترونیکی دارای فیلم نازک آلی -نانو -اندازه گیری های مربوط به انتقال حامل1395
42
20454
اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)
1395
43
21144
فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شی
1395
44
21145
فناوری نانو- واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری
1395
45
21195
فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون
1395
46
21196
فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار
1395
4721197
سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی
1395
48
21198
فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما
1395
49
21206
فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک
1395
50
21257 فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده1395
51
21258 فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه1395
52
21259 فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) -روش آزمون1395
53
21303
فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب1395
54
21304 "فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون1395
55
21328 فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR1395
56
21559 "فناوری نانو -توصیف ،اندازه گیری و پارامترهای کیفی ابعادی تورهای مصنوعی" 1395
57
21625 "فناوری نانو-اندازه گیری توزیع اندازه نانو مواد در سوسپانسیون (تعلیقه)به روش طیف سنجی همبستگی فوتون -روش آزمون 1395
58
21661 فناوری نانو -ملاحظات برای توسعه نامگان شیمیایی نانو اشیاء منتخب 1395
59
21662 فناوری نانو -آموزش نیروی کار برای ایجاد الگو -راهنما 1395
60
80004-1فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی1395
61
80004-12فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو1395
62
80004-2فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء1395
63
21950-2فناوری نانو -مشخصه یابی نانو مواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)-قسمت 2- روش آزمون1396
64
21951-1فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)-قسمت 1- روش آزمون1396
65
80004-8فناوری نانو- واژه ­نامه قسمت 8: فرآیندهای نانوساخت1396
66
80004-6فناوری نانو- واژه ­نامه- قسمت 6:مشخصه­ یابی نانوشیء1396
67
80004-9فناوری نانو – واژه نامه قسمت 9: محصولات و سامانه‌های الکتروتکنیکی نانوپدید1396
68
22614 فناوری نانو- تشدید اسپین الکترون(ESR) به عنوان روشی برای اندازه ­گیری گونه ­های اکسیژن واکنشگر (ROS) تولیدشده به­ وسیله نانومواد اکسید فلزی1396
69
22613 فناوری نانو- چارچوب مدل آرایه­ شناختی برای استفاده در تدوین واژه­ نامه­- مفاهیم اصلی1396
70
22612 فناوری نانو- استفاده از طیف ­سنجی جذب فرابنفش – مرئی در مشخصه­ یابی نقاط کوانتومی کلوییدی کالکوژنیدی کادمیومی1396
71
22611 فناوری­ نانو- ماتریس روش اندازه ­گیری برای مشخصه­ یابی نانواشیاء1396
72
22390 فناوری نانو- راهنماهایی برای ارزیابی کیفیت و ریسک در محصولات الکتروفنی نانو­پدید1396
73
22326 فناوری نانو - توزیع اندازه و غلظت نانوذرات معدنی در محیط آبی با استفاده از طیف ­سنجی جرمی پلاسمای جفت ­شده القایی تک­ ذره ­ای1396
74
22325 فناوری نانو- تجزیۀ کمّی عنصری نانومواد با استفاده از طیف­ سنجی تفکیک انرژی (EDS)- روش آزمون1396
75
19758-4-3 فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 3-4: ذخیره­­ سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید- اندازه­­ گیری ­­­های مقاومت تماسی و پوششی برای نانومواد1396
76
19758-4-1 فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-1: نانومواد کاتدی برای ذخیره ­سازی نانوپدید انرژی الکتریکی - مشخصه­ یابی الکتروشیمیایی، روش پیل دو-الکترودی1396
77
15384 نانو ساخت- ساخت در مقیاس انبوه در حوزه نانو الکترونیک1396
78
15168 فناوری نانو گردآوری و توصیف روش­ های آماده ­سازی نمونه و روش ­های تنظیم دُز برای نانومواد مهندسی­ شده و ساخته­ شده1396
79
15508 فناوری نانو- توضیح ساده اصطلاحات انتخاب شده از مجموعه استانداردهای ISO/IEC 800041396
80
19758-3-2 فناوری نانو- نانوساخت–مشخصه­ های کنترلی کلیدی- قسمت 3-2: نانوذرات نورتاب– تعیین جرم پراکنه نقطه کوانتومی1396
81
15509 فناوری نانو- نانوذرات پودری و نانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط‌های سیمانی- ویژگی‌ها و روش‌های اندازه‌گیری1397
82
15523 فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی های آن برای نانو اشیاء و انبوهه وکلوخه­ های آنها1397
83
15524 فناوری نانو- مشخصه­ یابی نانومواد با استفاده از پلاسمای جفت ­شدۀ القایی (ICP)- روش آزمون1397
84
15588-1فناوری حباب‌ ریز- اصول‌کلی برای استفاده و اندازه‌گیری حباب‌های ریز- قسمت 1: واژگان1397
85
15603 فناوری نانو- تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش میکروسکوپی نیروی اتمی- راهنما 1397
86
19758-3-1 فناوری نانو- نانو ساخت -مشخصه‌های کنترلی کلیدی-قسمت 3-1: نانو مواد نورتاب- کارائی کوانتومی1397
87
19758-4-2 فناوری نانو- نانوساخت مشخصه­ های کنترلی کلیدی -قسمت2-4: ذخیره­ سازی نانوپدید انرژی الکتریکی– مشخصه ­یابی فیزیکی نانومواد کاتدی- اندازه­ گیری چگالی1397
88
19758-4-4 فناوری نانو- نانوساخت مشخصه­ های کنترلی کلیدی - قسمت 4 -4: ذخیره ­سازی نانوپدید انرژی الکتریکی مشخصه­ یابی حرارتی نانومواد–روش سوراخ کاری با سنبه1397
89
19758-6-4 فناوری نانو- نانو ساخت-مشخصه‌های کنترلی کلیدی-قسمت 6-4:گرافن- ‌اندازه‌گیری هدایت سطحی با استفاده از کاواک تشدیدی
1397
90
19816-2فناوری نانو-مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده -قسمت 2: استفاده از رویکرد دسته بندی اقدامات کنترلی1397
91
80004-11فناوری نانو- واژه نامه- قسمت 11: نانو­لایه، نانوپوشش، نانوفیلم و اصطلاحات مرتبط1397
92
80004-6فناوری نانو- واژه ­نامه- قسمت6: مشخصه­ یابی نانوشیء- اصلاحیه شماره11397
93
80004-13فناوری نانو- واژه نامه-قسمت13: گرافن و مواد دوبعدی مرتبط1397
94
15625 فناوری نانو- آموزش نیروی کاردر زمینه سنتز و فرآوری مواد- راهنما1397
95
15626 فناوری نانو- آموزش نیروی کار در زمینه زیرساخت فناوری نانو- راهنما1397
96
15627 مواجهه در محیط کار- ارزیابی مواجهۀ پوستی با نانواشیا و انبوهه‌ها و کلوخه-های آن‌ها (NOAA)1397
97
19758-4-5 فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-5:نانومواد کاتدی برای ذخیره­­سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید-مشخصات الکتروشیمیایی، روش سلول 3- الکترودی1397
98
19758-4-6 فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-6:ذخیره­­ سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید- تعیین محتوای کربن برای مواد الکترود نانوپدید، روش جذب فروسرخ1397

 

برای آشنایی بیشتر با کمیته استانداردسازی فناوری نانو به سایت این کمیته مراجعه نمایید.


پایگاه داده استانداردهای فناوری‌نانو

پانل استاندارد فناوری نانو وابسته به موسسه ملی استاندارد آمریکا به تازگی پایگاه ‏داده جدیدی راه‌اندازی کرده است که در آن اطلاعات مربوط به استانداردهای ‏فناوری نانو و فعالیت‌های وابسته به آن را جمع‌آوری کرده است.  برای مشاهده این پایگاه اینجا را کلیک نمایید.