بازدید وزیر محترم بهداشت از کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو
تاریخ خبر : 1391/03/13 تعداد بازدید : 5904 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

مقام محترم وزیر بهداشت، سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1391 به منظور افتتاح ساختمان جدید مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو از بخش های مختلف این آزمایشگاه و کمیته فناوری نانو بازدید بعمل آوردند.

مقام محترم وزیر بهداشت، سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1391 به منظور افتتاح ساختمان جدید مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو از بخش های مختلف این آزمایشگاه بازدید بعمل آوردند. طی گزارش دستاوردهای این مرکز توسط جناب آقای دکتر رستگار، رئیس محترم مرکز  آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو، استقرار  کمیته فناوری نانو در مکان آزمایشگاه و همکاری با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری به اطلاع ایشان رسانده شد. لازم به ذکر است که طی بازدیدی که ایشان از کمیته فناوری نانو بعمل آوردند، اعضای کمیته دستاوردهای این مجموعه را به سمع و نظر ایشان رسانده و برخی از مستندات در قالب یک مجموعه مدون برای آشنایی بیشتر در اختیار ایشان قرار داده شد.

ایشان ضمن تاکید بر لزوم انجام تحقیقات و فعالیت این مرکز در حوزه فناوری های نوین و پیشرفته، از استقرار کمیته فناوری نانو در آزمایشگاه اظهار خرسندی نمودند.

---

متن نظر