حضور کمیته در دومین همایش "همگرایی علوم در پزشکی، سطوح، ساختارها و راهکارهای اجرایی
تاریخ خبر : 1398/11/06 تعداد بازدید : 2012 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

دومین همایش "همگرایی علوم در پزشکی، سطوح، ساختارها و راهکارهای اجرایی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور، اعضای بورد علوم پایه، اعضای بورد علوم بالینی، اعضای بورد داروسازی، دندان پزشکی و اعضای گروه های علمی فرهنگستان علوم پزشکی، اساتید علوم پایه و علوم بالینی سراسر کشور در روز پنجشنبه مورخ سوم بهمن ماه سال جاری از ساعت 8 الی 14:30 در محل سالن غدیر فرهنگستان علوم پزشکی برگزار گردید.

دومین همایش "همگرایی علوم در پزشکی، سطوح، ساختارها و راهکارهای اجرایی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور، اعضای بورد علوم پایه، اعضای بورد علوم بالینی، اعضای بورد داروسازی، دندان پزشکی و اعضای گروه های علمی فرهنگستان علوم پزشکی، اساتید علوم پایه و علوم بالینی سراسر  کشور در روز پنجشنبه مورخ سوم بهمن ماه سال جاری از ساعت 8 الی 14:30 در محل سالن غدیر فرهنگستان علوم پزشکی برگزار گردید.
آقای دکتر سید مهدی رضایت رئیس این همایش، مسئول زیرگروه همگرایی فرهنگستان علوم پزشکی ج. ا. ایران و رئیس کمیته فناروی نانو سازمان غذا و دارو هستند.


تمرکز این همایش بر نحوه اجرایی ساختن استقرار که سیستم همگرایی در برخی از دانشگاه ها، متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تعریف یک الگوی بومی برای استقرار سیستم همگرایی کارآمد برای دانشگاهها و جامعه کارآمد بود.


در این همایش موضوعات در قالب چهار پنل ارائه گردید. مضوعات این پنل ها به قرار زیر بود:
پنل اول: سطوح همگرایی در علوم پایه و بالینی پزشکی، فنی مهندسی، علوم انسانی و هنر
پنل دوم: ساختارهای همگرا در نظام آموزش عالی،
پنل سوم:  سیستم همگرایی علوم در راستای پاسخگویی به نیاز های جامعه
پنل چهارم:  راهکارهای اجرایی در جهت استقرار سیستم همگرایی


لازم بذکر است با توجه به اینکه هر سیستمی مزایای خاص خودش را دارد، هدف از این همایش ها کنار گذاشتن سیستم کلاسیک موجود نمی باشد بلکه هدف این است که در  کنار سیستم کلاسیک موجود، سیستم های جدیدی استقرار یابند و با ایجاد تنوع در ساختار دانشگاه ها و با مقایسه ی برونداد آن ها با یکدیگر در بازه زمانی معین بتوان بهترین و کارآمدترین سیستم را در حوزه آموزش، پژوهش و ارائه ی خدمات را انتخاب نمود.
گفتنی است فرهنگستان نقش مهمی در زمینه پیشبرد همگرایی بین علوم دارند که تاسیس زیرگروه همگرایی در فرهنگستان علوم پزشکی بیانگر درک اهمیت این موضوع است. این زیرگروه در جهت تبیین رهیافت همگرایی و استقرار سیستم همگرایی علوم،  برنامه هایی را در سه فاز:  کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعریف نموده است و در این راستا مشغول فعالیت می باشد.

---

متن نظر