حضور کمیته در انتخابات انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
تاریخ خبر : 1397/04/09 تعداد بازدید : 2887 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران روز سه شنبه 28/03/97 در محل سالن شورای دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران روز سه شنبه 28/03/97 در محل سالن شورای دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.در این رویداد در ابتدا گزارش مالی انجمن توسط خزانه دار به اعضا ارائه گردید. سپس آقای دکتر رضایت رئیس هیات مدیره انجمن گزارشی درباره عملکرد انجمن در دوره گذشته ارائه نمودند. در ادامه انتخابات هیات‌مدیره و بازرس انجمن برگزار شد و افراد جدید با رای اعضای انجمن برای یک دوره سه ساله تعیین گردید. در این انتخابات به ترتیب آقایان دکتر رضایت،  دکتر کوهی، دکتر آدابی و خانم ها دکتر غیبی و دکتر توکل بعنوان اعضای اصلی و آقایان دکتر قنبری و دکتر میرزایی بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و آقای مهندس بازچی بعنوان بازرس اصلی  و دکتر کیهان ور بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.


---

متن نظر