انتشار استاندارد "فناوری نانو-کالاهای نساجی با خاصیت ضدمیکروبی- روش های آزمون"
تاریخ خبر : 1395/10/19 تعداد بازدید : 4551 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

استاندارد "فناوری نانو-کالاهای نساجی با خاصیت ضدمیکروبی- روش های آزمون" بر اساس پژوهش های داخلی، در 24 امین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد نانوفناوری تصویب و بتازگی منتشر گردیده است.

استاندارد "فناوری نانو-کالاهای نساجی با خاصیت ضدمیکروبی- روش های آزمون" که پیش نویس آن بر اساس پژوهش های داخلی انجام شده، تهیه و تدوین شده است، پس از بررسی در چندین نوبت کمیسیونهای مربوطه، در 24 امین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد نانوفناوری مورخ 95/07/05 تصویب و بتازگی با شماره استاندارد ملی 21195 منتشر گردیده است. 
در کمیسیون فنی تدوین این استاندارد خانم دکتر اربابی، دبیر کمیته فناوری نانو به همراه آقای مهندس قاسم زاده و خانم مهندس پزشک از کارشناسان این کمیته حضوری فعال داشتند. 
جهت دریافت متن این استاندارد اینجا را کلیک نمایید. 

---

متن نظر