عدم برگزاری کارگاه تخصصی "ایمنی محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو"
تاریخ خبر : 1395/06/21 تعداد بازدید : 4749 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

به اطلاع می رساند برگزاری کارگاه تخصصی "ایمنی محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو" که قرار بود روز چهارشنبه تاریخ 24 شهریورماه 1395 ساعت 14 الی 18 در محل نمایشگاه ایران فارما تشکیل گردد، به زمان دیگری موکول گردید.

به اطلاع می رساند برگزاری کارگاه تخصصی "ایمنی محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو" که قرار بود روز چهارشنبه تاریخ 24 شهریورماه 1395 ساعت 14 الی 18 در محل نمایشگاه ایران فارما تشکیل گردد، به زمان دیگری موکول گردید.

---

متن نظر