مجمع عمومی عادی انجمن علمی نانو فناوری پزشکی
تاریخ خبر : 1393/09/02 تعداد بازدید : 10189 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

مجمع عمومی انجمن نانوفناوری پزشکی ایران در تاریخ 24 آذرماه 1393 در محل تهران- خیابان شریعتی- قلهک- ابتدای خیابان یخچال- دانشگاه آزاد واحد علوم داروئی- حوزه ریاست تشکیل خواهد شد.

مجمع عمومی انجمن نانوفناوری پزشکی ایران در تاریخ 24 آذرماه 1393 در محل تهران- خیابان شریعتی- قلهک- ابتدای خیابان یخچال- دانشگاه آزاد واحد علوم داروئی- حوزه ریاست تشکیل خواهد شد.
کلیه اعضای رسمی انجمن می توانند در مجمع عمومی عادی انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران حضور به هم رسانند.

http://isnm.ir/Nano-News/59.html

متن نظر