جابجایی دبیرخانه کمیته فناوری نانو
تاریخ خبر : 1393/08/17 تعداد بازدید : 6786 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

دبیرخانه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به ساختمان شماره 2 سازمان غذا و دارو منتقل گردید.

محل استقرار دبیرخانه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو از محل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به ساختمان شماره 2 سازمان غذا و دارو منتقل گردید. تلفن های تماس دبیرخانه در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد گردید.

---

متن نظر